Genrera ljud

Variabler

Börja med att prova exemplet nedan. Vad händer?

live_loop :melodia do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play chord(:c, :minor).choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

I exemplet finns det en variabel r, som får ett värde från listan [0.25, 0.25, 0.5, 1] varje gång live_loopen börjar om från början. Variabeln r används som parameter för release och som ett värde för sleep. En variabel är som en box dit du kan bevara ett värde och ta ut det när det behövs. I boxen kan du endast ha ett värde åt gången, så om du lägger in ett nytt värde försvinner det gamla. Att använda variabler är så lätt som att skriva variabelns_namn = variabelns_värde. Nu har variabelns_värde sparats i en variabel som heter variabelns_namn. Senare kan du ta använda värdet genom att bara skriva variabelns_namn.

Nu tillägger vi två nya live_loops i föregående exempel. Den första loopen :synth gör inget nytt, men den andra (:bas) är lite mer komplicerad.

live_loop :melodi do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play chord(:c, :minor).choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

live_loop :synth do
 use_synth :blade
 play chord(:c, :minor)
 sleep 1
end

live_loop :bas do
 use_synth :fm
 n = chord(:c2, :minor).tick
 3.times do
  play n
  sleep 1
 end
 play n
 sleep 0.5
 play chord(:c2, :minor).tick
 sleep 0.5
end

n = chord(:c2, :minor).tick tar en ton ur C-mollsackordet och sparar den i variabeln n. .tick flyttar sig alltid framåt till nästa värde när den kallas. Efter det spelar play n tonen som är sparad i variabeln n och efter det kallas tick igen för att få nästa ton i ackordet. När loopen börjar från början, fortsätter tick från var den blev kvar.